ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

COMPOSIL EUROPE SA/NV

Article 1. Toepassing van de algemene voorwaarden


 1.1. Elke dienstverlening en verkoop van diverse producten, materiaal en benodigdheden worden uitgevoerd volgens onderhavige algemene voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant automatisch in met de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden en ziet af van elke aanspraak op zijn eventuele aankoopvoorwaarden.

1.2 Bij ontstentenis van bijzondere voorwaarden die de partijen vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen, worden onderhavige algemene voorwaarden beschouwd als zijnde integraal en zonder afwijking aanvaard door alle personen die deze zonder protest in ontvangst nemen.

 

Artikel 2. Overhandiging van offertes, bestellingen 


2.1. De mondelinge of schriftelijke offertes van Composil Europe zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen na ontvangst. Behoudens voorafgaande schriftelijke afwijking moeten ze volledig worden aanvaard.

2.2. In principe moet elke bestelling van de klant schriftelijk worden gedaan. Indien Composil Europe diensten heeft verleend en/of diverse producten, materiaal en benodigdheden heeft geleverd voor ze de schriftelijke bestelling heeft ontvangen, wordt deze verondersteld te zijn opgestuurd door de klant, volgens de exacte en totale voorwaarden van de offerte van Composil Europe, bij ontstentenis van betwisting of protest door de klant binnen de 8 dagen na de prestatie of de levering.

 

Artikel 3. Overdracht van eigendom en overdracht van de risico’s


3.1. De eigendom van de geleverde producten, materiaal en benodigdheden wordt pas overgedragen aan de klant na de totale betaling van de factuur. Tot de totale betaling van de factuur blijven de producten, materiaal en benodigdheden dus eigendom van Composil Europe, die zich het recht voorbehoudt, formeel aanvaard door de klant, die goederen terug te nemen daar waar ze zich bevinden, zelfs zonder voorafgaande gerechtelijke toestemming.

3.2. Zodra deze producten, materiaal enz. ter beschikking worden gesteld van de klant, ongeacht of ze werden opgehaald door de klant of door een vervoerder voor rekening van de klant, is de klant als enige de verantwoordelijk voor de risico’s betreffende de beschadiging, verandering of verdwijning van de goederen omdat de partijen uitdrukkelijk de onmiddellijke overdracht van de risico’s voorzien.

 

Artikel 4. Leverings- en uitvoeringstermijn. Voorwaarden voor de uitvoering


4.1. Alle leverings- en uitvoeringstermijnen worden ter informatie meegedeeld.

4.2. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking, kan het niet naleven van de vermelde termijn geen aanleiding geven tot de verbreking van het contract, noch tot een vordering voor vergoeding of een klacht vanwege de klant. Hetzelfde geldt voor de geplande begindatum van de prestaties.

4.3. De klant verbindt er zich formeel toe om de prestatie- of leveringsruimten vrij te maken zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor Composil Europe, die zich het recht voorbehoudt om de prestatie of levering te annuleren of om een prijssupplement te vragen indien de ruimte en/of de toegang bemoeilijkt werden door de klant.

 

Artikel 5. Klachten


5.1. Om geldig te zijn moet elke klacht via aangetekend schrijven worden meegedeeld aan Composil Europe en dat binnen de acht dagen volgend op de levering van de producten of de uitvoering van de prestatie. Indien de klant de koopwaar niet in ontvangst neemt, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf de ontvangst van het bericht van terbeschikkingstelling of elk ander gelijkaardig document en meer bepaald van de factuur.

5.2. De afwezigheid van betwistingen volgens hoger vermelde modaliteiten leidt voor de klant tot de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de prestatie en de levering, zowel qua hoeveelheid als qua kwaliteit.
Het gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de producten, materiaal enz. leidt van rechtswege tot hun definitieve aanvaarding.

 

Artikel 6. Betalingen


6.1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijking zijn alle facturen contant betaalbaar.

6.2. Indien er betalingstermijnen worden toegekend, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, behoudt Composil Europe zich het recht voor om opnieuw een contante betaling te eisen, met een opzegtermijn van 3 maanden die per aangetekend schrijven aan de klant wordt betekend.

6.3. Het niet betalen van een factuur op de contractuele vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het aanrekenen van intresten ten belope van 1 % per maand, en tot een conventionele schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100.

6.4. Het niet betalen van een factuur op de contractuele vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke en totale opeisbaarheid van alle uitgegeven facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn. In dat geval houdt Composil Europe zich ook het recht voor om alle bestellingen en/of dienstverleningen die nog niet werden uitgevoerd of die op dat moment worden uitgevoerd, stop te zetten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1. De klant verbindt zich ertoe om Composil Europe onmiddellijk in te lichten indien zijn aansprakelijkheid zou worden aangesproken door of ten opzichte van een derde, of de kans bestaat dat dit gebeurt, en verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die een willekeurige aansprakelijkheid, om welke reden ook, uit hoofde van Composil Europe doet veronderstellen.

7.2. De klant verbindt zich ertoe om Composil Europe bij een schadegeval of gerechtelijke procedure alle hulp te bieden om zijn belangen te verdedigen.

 

Artikel 8. Geldend recht. Bevoegdheid


8.1. Het onderhavig contract wordt volledig en exclusief geregeld door het Belgische recht.

8.2. De hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Composil Europe zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van het onderhavig contract. Deze bevoegdheidsclausule is ook geldig indien er meerdere verweerders zijn of bij gedwongen tussenkomst in waarborg.